Beranda

Sambutan Kepala SMK Negeri 1 Masbagik

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakaatuh.

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuania-Nya kepada kita semua, hanya dengan izin-Nya kita masih diberikan umur panjang sehat walafiat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amiin.

Selamat memasuki tahun baru 2023 saya sampaikan kepada seluruh warga  SMK Negeri 1 masbagik dan para pembaca, semoga di tahun yang baru ini semangat kita menjadi lebih segar, lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Semoga website sekolah ini menjadi media penting bagi warga sekolah untuk menambah wawasan mengembangkan bakat dan keterampilannya dalam bidang publikasi.

Para peserta didik tentunya harus belajar lebih giat dan lebih aktif dan memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada. Guru berkolaborasi dengan sesama pelajar dan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar secara mandiri.

Para guru dan tenaga kependidikan diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar sesuai tuntutan kurikulum merdeka saat ini. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, menuntut kemampuan para guru menjadi fasilitator bagi siswanya dapat belajar sesuai dengan cara yang disukainya. Para guru harus mampu mengajar dan membimbing siswa menjadi senang belajar di manapun berada dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Masbagik mengingatkan kepada semua warga sekolah agar selalu mengacu kepada visi sekolah yaitu mewujudkan tamatan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kompeten, unggul dan mandiri.

SMK Negeri 1 Masbagik memang sekolah baru, tetapi bukan alasan untuk kalah dengan SMK lain tidak boleh menjadi yang paling belakang dalam prestasi. Kita siap untuk mengejar, kita siap untuk berpacu bersama SMK – SMK lain menwujukan SMK NTB SMK gemilang karya.

Para guru kita insya Allah adalah guru-guru hebat dan menghebatkan. Saya yakin Bapak ibu guru akan mampu memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita dalam keterbatasan sarana dan bahan praktik yang belum memadai. Semoga dengan kesungguhan kita, peserta didik kita bersemangat dalam belajar sehingga kelak terwujud dalam diri mereka menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, unggul dan mandiri.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan pertolongan kepada kita.

 SMK Negeri 1 Masbagik bisa hebat. SMK Negeri 1 Masbagik berakhlak mulia, unggul dan mandiri.

Masbagik, Januari 2023

Back to Top